Våra tjänster

Byggarbetsplats vid soluppgång
Kopparledningar

Stambyten & håltagningar

Stambyten och håltagning är viktiga processer inom bygg och renovering. Stambyten innebär att man ersätter gamla VVS-stammar i en byggnad för att säkerställa att vatten- och avloppssystemet fungerar korrekt och att det inte uppstår läckage eller andra problem. Håltagning å andra sidan handlar om att skapa öppningar i väggar, tak eller golv för installation av rör, kablar eller ventilationssystem. Båda dessa åtgärder kräver noggrann planering och utförande för att säkerställa att arbetet görs på ett säkert och effektivt sätt.

Personer som skakar hand

Ramavtal

Ett ramavtal är en överenskommelse mellan parter som fastställer generella villkor och riktlinjer för ett framtida samarbete eller affärsrelation. I stället för att förhandla om detaljer för varje enskild projekt, etablerar ett ramavtal en ram för hur parterna ska samarbeta över tid. Det kan inkludera bestämmelser om pris, leveransvillkor, ansvar, och andra viktiga aspekter av relationen. Ramavtal ger stabilitet och förutsägbarhet för båda parterna och kan användas inom olika områden.

Ett hus under renovering

Tak & fasad

Arbeten inom tak och fasad innebär underhålls-, reparations- och renoverings åtgärder som utförs för att säkerställa att taket och fasaden på en byggnad är i gott skick och fungerar som de ska. Det kan inkludera rengöring, reparation av skador, byte av defekta material, tätning av fogar och kontroll av väder beständighet. Målet är att förlänga livslängden på taket och fasaden samt att säkerställa att de fortsätter att skydda byggnaden mot väder och andra skadliga påverkningar.

Total renovering av ett hus

Total ny, om & tillbyggnader

Total nybyggnad: Detta innebär att en befintlig byggnad rivs helt och en ny byggs på samma plats eller i dess omedelbara närhet. Det kan vara nödvändigt när den befintliga byggnaden är i dåligt skick eller inte längre uppfyller de krav och behov som ställs.

Ombyggnad: Vid ombyggnad görs större förändringar i den befintliga strukturen eller layouten av en byggnad. Det kan inkludera att ändra användningen av olika rum, anpassningar av verksamheter, anpassning av byggnader till nya krav eller förbättra dess funktionalitet.

Tillbyggnad: Detta innebär att bygga ut en befintlig byggnad för att skapa mer utrymme eller för att möta nya behov. Det kan vara en horisontell tillbyggnad, där man lägger till en ny sektion bredvid den befintliga byggnaden, eller en vertikal tillbyggnad, där man bygger uppåt.

En ritning av ett nytt hus

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är detaljerade illustrationer och diagram som används inom bygg- och konstruktionsbranschen för att kommunicera design- och konstruktionsinformation. Dessa ritningar visar vanligtvis olika aspekter av en byggnad, inklusive dess layout, dimensioner, material, strukturella detaljer och tekniska specifikationer. Konstruktionsritningar är oumbärliga verktyg för arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesverksamma inom byggbranschen och används under hela processen, från planering och design till konstruktion och färdigställande.

Två medarbetare tar i hand

Byggservice

Byggservice innebär olika typer av tjänster som tillhandahålls för att stödja bygg- och fastighetssektorn. Det omfattar bland annat underhåll, reparationer, renoveringar, och andra serviceinsatser för byggnader. Byggservice kan inkludera allt från enklare reparationer och målningsarbeten till mer omfattande projekt såsom ombyggnader eller tillägg av ny funktionalitet.